how to flush iptables rules

ето как да ресетнем всичко въведено до момента

iptables  -P  INPUT ACCEPT

iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -P FORWARD ACCEPT

iptables  -t nat -P  PREROUTING ACCEPT

iptables -t nat -P  POSTROUTING ACCEPT

iptables -t nat -P  OUTPUT ACCEPT

iptables -t mangle -P PREROUTING ACCEPT

iptables  -t mangle -P OUTPUT ACCEPT

iptables  -F

iptables  -t  nat  -F

iptables -t  mangle  -F

iptables  -X

iptables  -t  nat  -X

iptables  -t mangle -X