Leage of Legends filter with mikrotik

Leage of legends filter with mikrotik

Leage of legends filter with mikrotik

]

[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
Flags: X – disabled, I – invalid, D – dynamic
0 ;;; LoL filter
chain=forward protocol=udp dst-port=5000-5500 action=drop

1 ;;; LoL filter
chain=forward protocol=tcp dst-port=8393-8400 action=drop

2 ;;; LoL filter
chain=forward protocol=tcp dst-port=2099 action=drop

3 ;;; LoL filter
chain=forward protocol=tcp dst-port=5222 action=drop

4 ;;; LoL filter
chain=forward protocol=tcp dst-port=5223 action=drop
[admin@MikroTik] >

conficker filtering

добавяме следните правила в микротика:

/ip firewall filter add chain=virus protocol= udp dst-port=135 action=drop comment=”Confiker” disabled=no

/ip firewall filter add chain=virus protocol= udp dst-port=137 action=drop comment=”Confiker” disabled=no

/ip firewall filter add chain=virus protocol= udp dst-port=138 action=drop comment=”Confiker” disabled=no

/ip firewall filter add chain=virus protocol= udp dst-port=445 action=drop comment=”Confiker” disabled=no

/ip firewall filter add chain=virus protocol= tcp dst-port=135 action=drop comment=”Confiker” disabled=no

/ip firewall filter add chain=virus protocol= tcp dst-port=139 action=drop comment=”Confiker” disabled=no

/ip firewall filter add chain=virus protocol= tcp dst-port=5933 action=drop comment=”Confiker” disabled=no

/ip firewall filter add chain=virus protocol= tcp dst-port=445 action=drop comment=”Confiker” disabled=no

/ip firewall filter add chain=virus protocol= tcp dst-port=4691 action=drop comment=”Confiker” disabled=no

dynamic dns update with mikrotik

ето го и скрипта за changeip.com ,който ползвам на един от    рутерите -2.9.27

:log info “DDNS: Begin”

:global ddns-user “user”
:global ddns-pass “pass”
:global ddns-host “*2”
:global ddns-interface “int”

:global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]

:if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }

:if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={

:log info (“DDNS: No ip address present on ” . $ddns-interface . “, please check.”)

} else={

:if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={

:log info “DDNS: Sending UPDATE!”
:log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[:pick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip “/”] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
:global ddns-lastip $ddns-ip

} else={

:log info “DDNS: No change”

}

}

:log info “DDNS: End”

съответно юзер,пас и интерфейс замествате с вашите